Bello Granberg Kangasharju

18
Sweden, Stockholm

Medina (via detstoralivet)

Så många dagar vi har krigat för något missförstånd
jag svär jag kan inte förstå hur vi haft tid för sånt
över himmel och jord ingenting är för stort
dom vill åt oss baby kom nu vi springer fort
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter